Referat fra generalforsamling.

Fredag den 12. september 2014 afholdtes generalforsamling i Sydjysk Rottweilerklub Kreds 21 på adressen Strandelhjørn, Diagonalvej 5, Vojens.

Til stede var 14 medlemmer.

 

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af minimum 2 stemmetællere

3: Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves

4: Formandens beretning

5: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

6: Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af evt. ekstra kontingenter for indeværende år

7: Valg til bestyrelsen

8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9: Valg af revisor og revisorsuppleant

10:Indkomne forslag

11:Eventuelt

 

Ad 1: Valg af dirigent.

Louise Kjeldstrøm blev enstemmigt valgt.
Formanden orienterede om, at der aftenen før igen var kommet en mail fra HB, hvori de bl.a. erklærede:

-at formalia fortsat ikke var bragt i stand, og at HB ikke havde modtaget regnskab.

-at HB med hjemmel i klubbens vedtægter fastholdt, at klubben var sat i bero.

-at generalforsamlingen ikke kunne afholdes i Rottweilerklubbens regi.

-at der skulle planlægges og afholdes en general forsamling hvor HB deltog, som forudsætning for, at kreds 21 kunne genoptage sit arbejde.

Formanden orienterede om, at HB var blevet inviteret til generalforsamlingen pr mail, hvilket resten af bestyrelsen kunne bekræfte.

Bestyrelsen oplyste ligeledes, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling var blevet sendt til HB få dage efter afholdelsen, og at HB da de havde modtaget referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, burde have rykket for regnskabet, såfremt de ikke mente at have modtaget dette. Skulle HB ikke have modtaget regnskabet for 2012, genfremsendes det gerne.

 

Der henvises til klubbens vedtægter
- hvori det står beskrevet, at HB ikke kan sætte en kreds i bero med mindre, der ikke kan stilles en fuldtallig bestyrelse og

-at denne generalforsamling ikke blev afholdt i HB´s regi, men i Kreds 21´s regi.

 På baggrund af ovenstående oplysninger fra bestyrelsen, konstaterede dirigenten at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

 

Ad 2: Valg af minimum2 stemmetællere

Lasse Kjeldstrøm og Kirsten Lillelund.

Ad 3: Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves

Enstemmigt valgt, at dette krævedes ikke.

Ad 4: Formandens beretning.

Beretningen godkendt.

Ad 5: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.

Kassereren forelagde regnskabet for 2013 og påpegede, at der manglede 2 bilag, som skulle have været afleveret af Denni/Jakob Fogh, men at det aldrig havde kunnet lade sig gøre at fremskaffe disse.

Regnskabet for 2013 blev godkendt.

 

Ad 6: Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af evt ekstra kontingenter for indeværende år.

Grundkontingentet på kr 50,- årligt blev enstemmigt godkendt. Der er ingen ekstra kontingenter for indeværende år.

 

Ad 7: Valg til bestyrelsen.

På valg:

Svend Corvinius og Pia Kulmback. Begge modtog genvalg, og da der ikke var andre kandidater, blev begge enstemmigt valgt.

 

Ad 8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1. Suppleant: Lasse Kjeldstrøm.
2. Suppleant: Michael Lambertsen.

 

Ad 9: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor: Gert Haurum
Revisorsuppleant. Kirsten Lillelund

 

Ad 10: Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag

Ad 11: Evt.

Der var ingen punkter under evt.

   

Formanden takkede for den store opbakning. Han håbede på et godt samarbejde i bestyrelsen.

 

Referent: Anne Grethe  Corvinius