Referat fra generalforsamling.

Søndag den 29. marts 2015 afholdtes generalforsamling i Sydjysk Rottweilerklub Kreds 21 på Søren Bøgesvangs adresse i Gelballe.

Til stede var 18 medlemmer.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af minimum 2 stemmetællere

3: Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves

4: Formandens beretning

5: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

6: Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af evt. ekstra kontingenter for indeværende år

7: Valg til bestyrelsen

8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9: Valg af revisor og revisorsuppleant

10:Indkomne forslag

11:Eventuelt

 

Ad 1: Valg af dirigenten

Louise Kjeldstrøm blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var            lovlig og beslutningsdygtig

Ad 2: Valg af minimum2 stemmetællere

Palle og Lasse blev enstemmigt valgt som stemmetællere

Ad 3: Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves

Enstemmigt blev valgt, at det kræves ikke

Ad 4: Formandens beretning

Formanden bød alle velkommen og takkede for det store fremmøde.

Han berettede, at Kreds 21 i løbet af året, der var gået, havde haft et stille år i og med, at der ikke havde været afholdt UHM i Læborg.

1)Kreds 21var blevet lukket af hovedforeningen – men var lukket op igen.

2)Der har været afholdt prøve sammen med Brugshundeklubben.

3)Der er kommet lidt flere henvendelser vedr. træning, hvilket vi vælger at tolke som stigende interesse for kreds 21.

4)Kirsten Lillelund har tilbudt sine UHM arealer.

Ifølge DKK mangles der baner ?

Ifølge rottweiler ejerne mangles der test af adskillige rottweilere- dette grundet mangel på planlægning af baner og personale?

 Kreds 21 prøver at få UHM arrangeret og op at stå i Læborg igen.

Der var ingen indvendinger til formandens beretning, som herefter blev enstemmigt  godkendt.

Ad 5: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed

Kassereren forelagde regnskabet for 2014.

Regnskabet for 2014 blev enstemmigt godkendt

Ad 6: Godkendelse af grundkontingent og fastsættelse af evt ekstra kontingenter for indeværende år

Grundkontingentet på kr 50,- årligt blev enstemmigt godkendt. Der er ingen ekstra kontingenter for indeværende år.

 

Ad 7: Valg til bestyrelsen

A.G. – som sekretær-på valg

Palle - som næstformand – på valg

 

A.G. blev enstemmigt valgt

Palle blev enstemmigt valgt

Ad 8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Mie blev enstemmigt valgt som 2. suppleant

Lasse blev enstemmigt valgt som 1. suppleant

Ad 9: Valg af revisor og revisorsuppleant

Laust Bøgesvang blev enstemmigt valgt til revisor

Kirsten Lillelund blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant

Ad 10: Indkomne forslag

Forsøge ihærdigt at gennemføre UHM i 2. halvår af 2015 – dette har 1. prioritet for kredsens bestyrelse

Ad 11: Evt.

Der var ingen punkter under evt.

  

Formanden takkede for den store opbakning. Han håbede på et godt samarbejde i bestyrelsen.

Som referent: Anne Grethe

 Som revisor: Gert Haurum

 

 

Konstituering:

Bestyrelsen i Kreds 21 har på bestyrelsesmødet den 12.9.2014 konstitueret sig som følger:

Formand: Svend C.

Næstformand: Palle K.

Kasserer: Pia K.

Sekretær: Anne Grethe C. 

 Suppleanter: Lasse K. og Mie

Revisor:

Revisor suppleant: Kirsten L.

Menigt medlem: Søren B